„Козлодуй“ ООД Бургас създаде, документира, внедри и поддържа система за управление на качеството /СУК/ и непрекъснато подобрява ефикасността в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008. Обхватът е монтаж и ремонт на енергетично оборудване,съоръжения и инсталации в нефтохимическата промишленост и енергетика.

Дружеството е определило:
- процесите необходими за СУК и тяхното прилагане в цялата организация;
- необходимите критерии и методи ,за да се осигури ефективност на функционирането и управлението на процесите;
- методите и средствата за наблюдение,измерване и анализиране на процесите;

Когато „Козлодуй“ ООД възлага на външен изпълнител даден процес, който влияе на качеството, осигурява изпълнението на този процес. Начинът на това управление е определен в СУК.

Развитието на СУК, както и цялата Интегрирана система, включваща управлението на Околното среда и безопасността и здравето, осигурява доказателства за:
- задоволеността на клиентите, което гарантира успеха на дружеството;
- изпълнението на изискванията на клиентите чрез дефиниране на процесите по всяко време;
- откриването и предотвратяването на несъответствията възможно най-рано и своевременното им отстраняване;
- редовната проверка и непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите;

Всички сътрудници на фирмата вземат активно участие във въвеждането и усъвършенстването на СУК и Интегрираната система за качество, околна среда и безопасност и прилагат определените регламенти и процеси.

Отговорниците на процесите извършват определянето им, координирането на валидните стъпки от съответния процес и включването на участващите сътрудници. При наличие на отклоненията в регламентите на процесите, те определят подходящи коригиращи и превантивни мерки.
Структурите на нашата СУК са ориентирани към очакванията на клиентите и са съобразени с определените политика и цели на фирмата.

Планирането на качеството изисква:
- периодично обръщане към клиента за бързо обхващане на настоящиге и бъдещи изисквания на пазара и клиентите;
- ежегодно актуализиране на целите по качество на фирмата;
- идентифициране на важните процеси и насочването им към очакванията на клиента;
- планиране и подготвяне на материални и персонални ресурси за изпълнение на целите;
- постоянно насочване на компетентността на сътрудниците към възложените им задачи,към изискванията на пазара и дефинираните цели;
- систематично проучване на пазара;
- сигурто планиране на услугите;
- постоянно измерване, анализ и подобряване на СУК и процесите включени в нея;

Тези изисквания към дружеството ни се изпълняват чрез управлението на основните и спомагателни процеси. Управленските процеси са водещите процеси за предприятието. Чрез тях се определят целите, ресурсите-т.е. планират се рамките на основните и спомагателни процеси и се оценяват състоянието на предприятието и изпълнението на процесите.

Основните процеси в „Козлодуй“ ООД са:
- процеси свързани с клиенти;
- закупуване и избор на доставчици;
- управление на производствените процеси;
- контрол и измерване на продукта;
- процес на управление на документите;
- процес на управление на записите;

Спомагателните процеси обхващат дейности, които не се отнасят директно до потребителя, но са необходими за оптимално функциониране на основните процеси.Към тях се числят:
- обучение;
- идентификация и проследимост;
- собственост на клиента;
- предпазване на продукта;
- управление на средствана за контрол и измерване;
- поддържане и ремонт на производствените машини,съоръжения и оборудване;
- вътрешни одити;
- управление на несъответстващи продукти;
- анализ на данните;
- коригиращи и превнтивни действия;

Организационните структури и изходните данни за процесите в нашата организация се дефинират от Наръчника по качество, процедурите по качество, инструкциите по качество и други.

Ангажираността и активното участие на ръководството на „Козлодуй“ ООД са осъществени при разработването и поддържането на ефективна система за управление на качеството. В съответствие с това ръководството предприема следните действия:
- съобщава в организацията значимостта на удовлетворяване на изискванията на клиентите, както и изискванията на нормативните документи за продукта и за условията при които се произвежда продукта;
- определя писмено политиката по качество чрез декларация на ръководството,оповестена пред всички сътрудници на фирмата;
- гарантира чрез планове за развитие на фирмата и персонала, инвестиционни планове и др., че целите по качество са определени;
- провежда преглед но ръководството чрез анализи на задоволеността на клиентите, анализи на процесите, доклади за вътрешни одити и т.н.
- осигурява необходимите ресурси чрез инвестиционни планове, планове за мероприятия за внедряване и поддържане на СУК.

Успехът на нашата фирма зависи от приемането и удовлетворяването на настоящите и бъдещите потребности и очаквания на настоящите и потенциални клиенти. За тази цел ръководството определя потребностите и очакванията на своите клиенти чрез обработване на потребителски запитваниня и анализиране на Анкетни листи за оценка удовлетвореността на клиентите. Определя и оценява конкуренцията в своята област.

Ръководството на дружеството се стреми към непрекъснато подобряване на ефикасността и ефективността на системата за управление на качеството. То се стреми да внедрява и непрекъснато да актуализира политиката си по качество, резултатите от одитите и преглед на ръководството. Ръководството определя и стриктно следва целите по качество, анализира получените данни и предприема корекции ако е необходимо. Важен елемент за непрекъснатото подобряване е отстраняването на причините за несъответствия и извършването на превантивни действия за предотнратяване на повторяемостта.

Специфичната за организацията система за управление на качеството отговаря, както по отношение на документацията, така също и при прилагането на практика, на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008. Наличните процеси в организацията са определни и описани в Наръчника по качество. Тяхната последователност и взаимодействие са визуализирани чрез схема на процесите. Видът и обхватът на управлението на външните процеси е подходящ, определен е в СУК. Всички изисквания на стандарта, имащи отношение към дейността на дружеството са описани в документацията на СУК, наръчника и съпътстващите документи в изисквания обем.