ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ПО ОТНОШЕНИЕ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Ние сме „Козлодуй” ООД Бургас и нашата дейност, свързана с производство, монтаж и ремонт на енергетично оборудване, КИП и eл. съоръжения и инсталации в нефтохимическата промишленост, метални конструкции и тръбопроводи, е подчинена на следните принципи:

К - коректност към всички заинтересовани страни
О - осигуряване на здравето и безопасността при работа за предотвратяване на наранявания и заболявания, премахване на опасностите и намаляване на рисковете
З - загриженост за околната среда, предотвратяване на замърсяването и устойчиво развитие на регионите, където работим
Л - лидерство по отношение на качеството на предоставените от нас продукти и услуги
О - отговорност и ангажираност на ръководството на дружеството за осигуряване на ресурси за ефикасното функциониране и постоянното подобряване на интегрираната система за управление и изпълнение на законовите други приложими изисквания
Д - дългосрочност на стратегията и целите на нашата организация
У - участие на работещите в дружеството в бизнес процесите на организацията
Й - йерархия, координиране и компетентност при вземане и изпълнение на решения