Фирма „Козлодуй“ ООД е основана и регистрирана в Търговския регистър през 1995 година.
Дейността си започва в „Нефтохим“ Бургас и тя включва изпълнение на ремонтни задачи в технологичните инсталации и монтаж на ново оборудване. Обекти на тази дейност са химически предприятия и ТЕЦ на комбината.

През следващите години дружеството укрепва и разширява своята дейност в областта на нефтохимията и енергетиката.
Днес „Козлодуй“ ООД е специализирана в монтажа на машини, технологични съоръжения и тръбопроводи в енергетиката и химическата промишленост, монтаж на електрооборудване, КИП и автоматика.

За изминалия двадесетгодишен период дружеството се е утвърдило, като водещо в дейностите си и гарант за надеждност и качество.
Притежава ръководен и изпълнителски персонал с необходимата квалификация и дългогодишен опит. Много добрата материална база с площ над 9000 м²,от които 830 м² закрита производствена част и собствено специализирано оборудване е предпоставка за качествено и срочно изпълнение на поетите ангажименти.

„Козлодуй“ ООД притежава собствен транспорт и механизация с необходимия лиценз, а в производствените халета - високопроизводителна техника с цифрово-програмно управление.
Стандартът за качество ISO 9001 е въведен през 2005 година, за безопасност и здраве BS OHSAS 18001 през 2009 година и за управление на околната среда ISO 14001 през 2010 година. Днес всички тези стандарти са обособени в една Интегрирана система за управление.

От 2008 година с удостоверение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, „Козлодуй“ ООД извършва поддържане, ремонтиране и преустройство на:
- парни и водогрейни котли;
- съдове работещи под налягане;
- тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
- нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
- стоманени газопроводи,газови съоръжения и инсталации за природен газ;
- стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
- повдигателни съоръжения;

От същата година фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверения за изпълнение на производствени задачи както следва:
- Първа група – строежи от първа до пета категория
- Трета група – строежи от първа до трета категория
- Четвърта група – строежи от втора до четвърта категория
- Пета група – отделни видове СМР